Obec Rohovce
Rohovce

Školský vzdelávací program

Názov iŠVP

Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠ

(abstrakt)

Motto

Budúcnosť je taká, aká je škola dnes.

(Szent-Györgyi Albert)

Stupeň vzdelávania

primárne a nižšie stredné vzdelanie

 

Dĺžka štúdia

9 rokov

Vyučovací jazyk

maďarský

 

Študijná forma vzdelania

denná

 

Druh školy

štátna

 

Predkladateľ

základná škola

 

Názov školy

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Rohovce 106 – Nagyszarva 106

Adresa

930 30 Rohovce 106

IČO

378 363 74

Zriaďovateľ

Obec Rohovce

Adresa zriaďovateľa

Obec Rohovce

930 30 Rohovce 164

Platnosť dokumentu

 

od 1. septembra 2015

Dátum schválenia pedagogickou radou: 25. 08. 2015

 

Charakteristika školy

Plnoorganizovaná Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Rohovce 106 – Nagyszarva 106 je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou od 1.1.2002. Zriaďovateľom školy je Obec Rohovce. Nedeliteľnou súčasťou školy je aj zariadenie školského stravovania a školský klub detí. Škola sa nachádza v obci vo veľmi peknom prostredí. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v 9 triedach. Máme vytvorené 2 skupiny v školskom klube detí. Vyučovanie prebieha v jednej budove. Máme vytvorené štyri odborné učebne: pre vyučovanie biológie a chémie, fyziky, informatiky a učebňu cudzieho jazyka. K budove patrí veľký dvor so športovými ihriskami na futbal, hádzaná, volejbal a basketbal. Vedľa školy je aj telocvičňa.

Počet tried: 9

Počet oddelení v ŠKD: 2

 
Charakteristika žiakov

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Rohovciach je školským obvodom.  Žiaci k nám dochádzajú aj z okolitých obcí, a to: Trnávka, Báč, Kyselica, Macov, Mliečno. Žiaci z Blatnej na Ostrove len od 5. ročníka a žiaci z Mliečnej len od 6. ročníka, nakoľko v týchto obciach sa nachádza základná škola pre 1. stupeň.

Každé dieťa, ktoré k nám nastúpi do školy navštevovalo materskú školu.

 

Hodnoty a filozofia školy

Hodnoty

 • sloboda a zodpovednosť,
 • vzájomná úcta,
 • tolerancia a trpezlivosť,
 • humánne správanie,
 • výchova príkladom,
 • vzájomná spolupráca.

Filozofia

Nič nie je prirodzenejšie, ako keď žiak dostáva informácie práve v materinskom jazyku, ktorému najlepšie rozumie. Ďalej sme presvedčení, že vzdelávanie sa má byť prirodzený proces úzko spojené zo skúsenosťami.

 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

Najdôležitejším faktorom vo výchovno-vzdelávacom procese je dieťa. Všetci učitelia pracujú so žiakmi tak, aby prispeli ku komplexnému rozvoju osobnosti žiaka, a tak zvýšili morálne, citové, estetické, pracovné a telesné schopnosti všetkých žiakov. Systematickú a cieľavedomú pozornosť venujeme problematike obsahu výchovy a vzdelávania so zameraním na mravnú výchovu žiakov. Výchova je zameraná na účinnejšie formovanie osobnosti žiakov a ovplyvňovanie mravného vedomia pri potláčaní negatívnych javov, na oboznamovanie žiakov s problematikou verejného života, s pozitívnymi príkladmi a s výsledkami boja s kriminalitou a s inými protispoločenskými javmi. V tejto oblasti spolupracujeme s rodičmi, dôraz kladieme na osvetové pôsobenie pedagógov a na aktivizáciu rodičov v problematike prevencie pred negatívnymi javmi, na zvýšenie starostlivosti rodičov o záujmy detí a na vytváranie podmienok pre aktívne využívanie voľného času detí. V tejto oblasti úspešne využívame vzdelávacie poukazy. Deti dnes nie sú agresívnejšie, ako v minulosti, ale musia sa zápasiť oveľa viacerými vplyvmi, ktoré niekedy zo subjektívnych ale aj objektívnych dôvodov ne sú schopní strebávať. Preto má škola vedľa rodiny veľmi dôležitú úlohu vo výchovnom procese v 21. storočí.  Sme presvedčení, že sa nám darí problémy zvládnuť. Preto stále hľadáme nové spôsoby, ako riešiť tento celospoločenský problém v priestoroch školy. Treba dať deťom šancu na sebarealizáciu, aby o svojich veciach mali možnosť rozhodovať. Nepodporujeme stále trestanie detí, ale snažíme sa im venovať, podporovať v nich pozitívne správanie. Povzbudzujeme deti k spolupráci a empatií a učíme ich riešiť konflikty iným spôsobom ako bitkou či nadávkami. Rozširujeme pozitívnu motiváciu pre žiakov v školskom poriadku.

Veľmi  dôležitou zložkou výchovy je  environmentálna výchova žiakov. Vedieme žiakov k tomu, aby mali prírodu radi, spoznávali ju, radi do nej chodili, vážili si ju a ochraňovali. Ich estetické cítenie sa rozvíja na pochopení významu kultúrnych pamiatok a nevyhnutnosti ochrany zdravia a životného prostredia. Snažíme sa vyvarovať verbálneho vyučovania, spájame učivo so životom, vychovávame žiakov na samostatnosť, na tvorivé a bádateľské myslenie. Podporujeme  samostatnú prácu žiakov, kde je ale stále potrebné hľadať nové prístupy a metódy.  Učíme ich pracovať s učebnicou, ako aj ostatnou literatúrou. Podporujeme ich pri hľadaní poznatkov aj z iných dostupných zdrojov. Učíme ich zbierať informácie a spracovávať tieto informácie. Skvalitníme integráciu jednotlivých predmetov v ročníkoch 1-4.    Zmeny v spoločnosti ako aj v technickom živote nás motivujú, aby sme našich žiakov pripravili do života tak, aby v plnej miere mohli uplatňovať vedomosti, ktoré získali na našej škole. Chceme aby naši žiaci ovládali rôzne zručnosti a získali návyky v oblasti fyzickej práce.  Pre všetkých žiakov  zabezpečíme prácu s počítačom.

Považujeme za najdôležitejšie, aby žiaci vedeli komunikovať, správne sa vyjadrovať, a aby ich písomné prejavy boli aj z gramatického, ako aj estetického hľadiska na požadovanej úrovni. Podporujeme čítanie s porozumením. Usmerňujeme žiakov, aby viac čítali. Oboznamujeme žiakov s odporúčanou literatúrou. Máme dostatok publikácií v žiackej knižnici. Snažíme sa pútavou formou dosiahnuť, aby žiaci navštevovali knižnicu, aby si čítaním obohacovali slovnú zásobu. Sme presvedčení, že tieto ciele v rámci zvýšených hodín dosiahneme. Organizujeme rôzne kultúrne podujatia, súťaže.

Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky). Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach a štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie, chápanie matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v každodennom kontexte doma a v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov. Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický dôkaz, komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky. Pozitívny postoj v matematike je založený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť.
Na škole vyučujeme anglický jazyk od 2. ročníka. Čítanie, písanie a správne vyjadrovanie sledujeme, hodnotíme a robíme korekcie nielen na hodinách jazykových, ale aj na ostatných vyučovacích hodinách.  Pravidelne organizujeme  súťaže, kde naši žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky: Recitačná súťaž v prednese poézie a prózy Attilu Józsefa.

Veľký dôraz kladieme na vyučovanie slovenského jazyka. Naše deti žijú v prostredí, kde škola má prvoradú úlohu naučiť žiakov po slovensky. Predovšetkým pestujeme u žiakov komunikatívnu stránku jazyka, t.j. schopnosť porozumieť a produkovať jazykový prejav. 
Osobitnú pozornosť venujeme kvalite vyučovania predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra a výchove k národnému povedomiu a štátnosti, ďalej vlasteneckej výchove, výchove k rodnej zemi, ako aj pokojnému spolunažívaniu národov a národností. Na hodinách slovenského jazyka podporujeme počúvanie s porozumením. Vychovávame žiakov na dodržiavanie medziľudských vzťahov. Zvýšenú pozornosť venujeme výchove k manželstvu a rodičovstvu, kde máme dobre rozpracované aktivity. Máme koordinátorku pre túto oblasť. Veľký dôraz kladieme na oboznámenie žiakov s históriou národa, vlastnej obce, regiónu a školy.

Často sa zaoberáme vnútorným režimom školy. Učíme žiakov ceniť si školský majetok. Podchytávame žiakov zo sociálne slabšieho prostredia, spolupracujeme s obecnými úradmi a Obvodným úradom sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede a spoločne riešime akútne problémy.  Naučíme žiakov rozlišovať hodnoty a krásy prírody a umenia. Organizujeme vianočné slávnosti, maškarný ples, deň detí, deň rodiny, deň matiek atď. Uskutočňujeme návštevu divadelných  predstavení. Organizujeme výlety (školské, triedne), výstavu vlastných prác ako aj výstavu kníh s predajom. Naši žiaci vystupujú na kultúrnych podujatiach v obci.

Uskutočňujeme mnohostranný rozvoj detského organizmu. Zvýšenú pozornosť venujeme prevencii drogových závislostí. Máme vyškolenú učiteľku na prevenciu drogových závislostí, ktorá sústavne spolupracuje so žiakmi, s učiteľmi a s rodičmi. V tejto oblasti spolupracujeme aj prostredníctvom výchovného poradcu s pedagogicko-psychologickou poradňou.

Pomocou výchovného poradcu a triednych učiteľov informujeme žiakov a ich rodičov o možnostiach ďalšieho štúdia na stredných školách a pripravujeme žiakov na prijímacie skúšky. Uskutočníme pre rodičov žiakov stretnutie, kde ich informujeme o možnostiach ďalšieho štúdia. Navštívime vybrané stredné školy, kde sa hlásia naši žiaci na ďalšie štúdium. 

 

Strategické ciele školy
 • Chceme, aby všetci žiaci školy vedeli čítať, písať, počítať na dobrej úrovni a zároveň chceme, aby mali z toho radosť.
 • Chceme, aby sa učilo čím menej nefunkčných obsahov, informácií,aby tak ostal čas na tvorivosť, ale aj na podporu sebavedomia, kooperáciu žiakov.
 • Chceme vytvoriť lepšiu klímu, aby sa viackomunikovalo medzi učiteľom a žiakom, aby sa žiaci naučili komunikovať, tým chceme pevne vybudovaťzákladysocializácie žiakov.
 • Chceme, aby všetci žiaci školy mali radi niektorú činnosť, ktorú si sami vybrali a ktorú považujú za zmysluplnú.
 • Chceme, aby sa podľa možnosti všetci žiaci cítili v škole dobre, aby nemali zo školy strach a radi sa do nej vracali.
 • Chceme, aby sa žiaci učili slobodne vyslovovať svoje názory, učili sakomunikovať s ostatnými žiakmi a kultivovane s nimi polemizovať. Chcem, aby si vážili vlastné postoje a tolerovali postoje iných ľudí.
 • Chceme, aby žiaci boli vedení k samostatnosti, aby vedeli, že všetko, čo v živote dosiahnu, bude iba vďaka tomu, čo sami dokážu.
 • Chceme, aby žiaci vedeli formulovať čo chcú, prečo to chcú , či je to dobré a ako sa to dá dosiahnuť.
 • Chceme, aby sa žiakom vštepovali určité všeobecne platné hodnoty, ktorým by verili a podľa ktorých by potom aj konali.
 • Chceme, aby sa všetci žiaci naučili odolávať fyzickému a psychickému násiliu.
 • Chceme, aby všetci rodičia mali pocit spolupatričnosti so školou, aby každý rodič vedel, že na jeho názor sa v škole čaká.
 • Chceme, aby sa žiaci učili tomu, že musia z vlastnej vôle demonštrovať svoje úspechy – to, čo vedia a dokážu.
 • Chceme, aby všetci žiaci po absolvovaní školy vedeli pracovať s počítačom.
 • Chceme, aby všetci žiaci získali základné zručnosti v komunikácii v cudzom jazyku.
 • Chceme, aby všetci žiaci pri nastúpení na strednú školu, mali dobré komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku.
 • Chceme, aby sa žiaci naučili základy ekonomickej kultúry, znalostnej ekonomiky.
 • Chceme vytvoriť taký výchovný systém, kde sa deti môžu naučiť a praktizovať tie zručnosti, vedomosti, schopnosti a postoje, ktoré im zaručujú byť dobrým, múdrym, aktívnym a šťastným človekom.

 

Stupeň vzdelania - profil absolventa

Vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu prvého stupňa  základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie.  Absolvent programu plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania. Absolvent prvého stupňa by mal

 • mať osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej akultúrnej gramotnosti,
 • mať všeobecný rozhľad v súlade s jeho stupňom vzdelania,
 • mať nadobudnuté základy pre osvojenie účinných techník celoživotného učenia sa,
 • používať matematické modely logického myslenia pri riešení rôznych praktických problémov,
 • mať osvojené základy materinského, slovenského a cudzieho jazyka a vyjadrovať sa v nich  ústnou a písomnou formou adekvátne svojmu stupňu vzdelania,
 • získať predpoklady pre to, aby si vážil seba, rodičov a druhých ľudí, vytvárať dobré medziľudské vzťahy,
 • adekvátne veku používať vybrané informačné technológie,
 • byť schopný starať sa o svoje fyzické a psychické zdravie,
 • venovať sa športovej činnosti,
 • ceniť si a zveľaďovať kultúrne–historické dedičstvo svojho regiónu a svojej vlasti,
 • žiak pozná osvedčené metódy učenia, vlastné schopnosti a zručnosti i svoje slabé stránky,
 • žiak by mal vedieť organizovať vlastné učenie, získavať nové vedomosti a spájať ich s už osvojenými poznatkami, učiť sa samostatne, byť vytrvalý, byť koncentrovaný na prácu a učenie,
 • je motivovaný, má pozitívy postoj k učeniu ako prostriedku obohacovania života a činnosti človeka,
 • dôveruje a je empatický vo vzťahu k druhým, je tolerantný k názorom a konaniu druhých.

Predpokladom dosiahnutia cieľov vzdelávania je zaistenie kontinuity a plynulého prechodu z I. stupňa na II. stupeň. Absolvent našej školy by mal

 •  svojím vystupovaním robiť dobré meno škole,
 •  byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy,
 •  byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, venovať sa športu,
 • vedieť plávať a lyžovať, hrať hádzanú a basketbal pre dievčatá, futbal a basketbal pre chlapcov, a byť fyzický zdatný v atletických disciplínach, 
 •  byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií,
 •  byť zručný v práci s informačnými technológiami,
 • chápať, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, vedieť, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu,
 • poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať o prírodovedných otázkach,
 • mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov,
 • mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín,
 • dobre ovládať materinský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania,
 • dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania,
 • ovládať anglický jazyk,
 • byť schopný vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy,
 • byť si vedomý svojich kvalít,
 • byť pripravený realizovať sa v ďalšom štúdiu,
 • byť zodpovedný za svoj život,
 • poznať históriu a zvyky svojho regiónu,
 • byť zručný v oblasti fyzickej práce,
 • angažovať sa jednoduchými  pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije, konkrétnymi skutkami prispievať k ochrane prírody, mať úctu k živým aj neživým súčastiam prírody,
 • mať rozvinuté kritické myslenie, správne posudzovať svoje konanie, dokázať si priznať vinu a viesť k náprave, osvojovať si zdravý životný štýl,
 • primerane ovládať dopravné predpisy, význam cestovného ruchu, poznať históriu a základné pravidlá Európskej únie,
 • ovládať veku primerane manuálne zručnosti v domácich prácach,
 • pracovať v tíme, byť dôveryhodný a tolerantný poznať základy ekonomickej gramotnosti.

                                                

Zameranie školy
 • Podpora čitateľskej gramotnosti s využívaním školskej knižnice.
 • Podpora zdravého životného štýlu a stravovania v spolupráci so školskou jedálňou.
 • Podpora počítačovej gramotnosti a tvorba projektov a prezentačnej zručnosti.
 • Podpora vyučovania anglického jazyka od 2. ročníka.
 • Podpora športových aktivít v rámci krúžkovej činnosti, súťaží v spolupráci so ŠKD a miestnym futbalovým klubom.
 • Podpora účasti žiakov v škole v prírode na prvom stupni (1., 2,., 3., 4. ročník).
 • Podpora účasti žiakov na lyžiarskom výcviku (7., 8., 9. ročník).
 • Podpora účasti na plaveckom výcviku (4., 5., 6. ročník).
 • Podpora kultúrnych tradícií.
 • Podpora žiakov, aby ovládali rôzne zručnosti a získali návyky v oblasti fyzickej práce,
  starostlivosť o areál školyv rámci pracovného vyučovania.
 • Podpora talentovaných žiakov a práca so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostrediav spolupráci s výchovným poradcom.
 • Poznávanie regiónu a rodného kraja, multikultúralná výchova a výchova k národnémupovedomiu, tradície na škole v spolupráci so spoločenskými organizáciamiobce a s rodičmi.
 • Podpora vyučovania materinského jazyka a slovenského jazyka.
 • Spolupráca so školami doma i v zahraničí pri organizovaní spoločných programov.
 • Škola má slúžiť ako životný priestor:

Značná časť mládeže opúšťa školy s vedomosťami, zručnosťami, schopnosťami, postojmi, ktoré nie sú dostatočne využiteľné na trhu práce a táto časť mládeže rozširuje rady nezamestnaných občanov.

Zamestnávatelia hľadajú takých mladých ľudí, ktorí ovládajú cudzie jazyky, majú zručnosti pri používaní počítačov a sú schopní a ochotní permanentne sa vzdelávať. Preto je veľmi dôležité, aby sme neposkytovali hotové fakty a informácie, ale aby sme nacvičovali rôzne postupy pri  riešení problémov.  Naučme žiakov získavať informácie, triediť tieto informácie, spracovávať ich a vyhodnocovať.

Vychovávame žiakov na ochranu životného prostredia, na toleranciu.  Sústredíme pozornosť na dieťa (schopnosti, záujmy, potreby) a z toho odvodzujeme , čo ho treba učiť. Spolu s učivom rozvíjame schopnosti, záujmy a najmä tvorivosť. Učivo nebude  cieľom, ale prostriedkom rozvoja žiaka. Učebné plány a osnovy prispôsobíme na osobitosti žiakov a triedy. Vo vyučovacom procese používame rôzne vyučovacie metódy, ako hry, dramatizácie, metódy rozvíjajúce tvorivosť, využívame spontánnosť a nápaditosť žiakov, písanie projektov, blokové vyučovanie, vyučovanie v prírode.

Na hodinách kladieme dôraz na aktivitu a spoluprácu žiakov, vychádzame  zo záujmov, podporujeme spoluprácu s inými žiakmi a  nápaditosť žiakov. Ako zdroj nových vedomostí využívame okrem učebníc aj inú literatúru, samostatné práce žiakov, experimentovanie, internet.
V hodnotení žiakov využívame  klasifikáciu ale veľký dôraz kladieme pritom na povzbudenie žiakov, na pozitívnu motiváciu. V zostavovaní rozvrhu berieme do úvahy  psychohygienické zásady. Záujmy žiakov podporujeme celým priebehom výchovno-vzdelávacieho procesu. Zabezpečíme širokú škálu krúžkov a školský klub detí. Intenzívne spolupracujeme aj s rodičmi.

Dôraz kladieme na estetiku prostredia, aby škola a triedy pripomínali domov žiakov, útulné miesto na vzdelávanie. Na výmenu skúseností spolupracujeme s inými školami a inštitúciami.

Cieľavedome budujeme imidž školy. V tomto procese veľmi dôležitú, ba nenahraditeľnú úlohu má osobnosť učiteľa. Iba on môže vzbudiť záujem, získať váhajúcich a doviesť žiakov k úspechom.

Ďalším článkom tohto procesu je výchovný poradca, ktorý vykonáva koordinačnú, koncepčno-plánovaciu, informačnú, odborno-metodickú, diagnostickú, vyhodnocovaciu a prieskumnú činnosť.  Nemenej dôležitú úlohu majú predmetové komisie a metodické združenia, pretože sa spolupodieľajú na plnení cieľov a úloh školy. Okrem metodickej funkcie plnia ešte funkciu kontrolnú, materiálno-organizačnú a usmerňovaciu.

Dáme rovnakú šancu všetkým žiakom (talentovaní, zaostávajúci, žiaci zo sociálne slabšieho prostredia). V práci pokračujeme v oblastiach: výchova k manželstvu a rodičovstvu, environmentálna výchova, výchova k prevencií drogových a iných závislostí ako aj ďalšie prierezové témy, ktoré uplatňujeme ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov.  Hľadáme možnosti, ako optimálne vybrať a usporiadať obsah vzdelávania tak, aby žiakom poskytol širokú škálu vedomostí, v súlade pedagogicko-didaktickými, psychologickými a ďalšími požiadavkami tak, aby im osvojené vedomosti umožnili uplatniť sa v budúcom živote. Toto uplatnenie nechápeme iba ako disponovanie vedomosťami, ale presadenie sa v konkurencii, uplatnenie sa na trhu práce, prispôsobovanie meniacim sa podmienkam, schopnosť rekvalifikácie. Vychovávame žiakov, ktorí budú schopní sa udržať v trhovej ekonomike, ktorí budú žiť v harmónií so svojím prostredím, ktorí preferujú humánne hodnoty, ktorí majú radi, uchovávajú a zveľaďujú hodnoty predkov, a ktorí  si ctia iné kultúrne a národné bohatstvá. Pravidelne vyhodnocujeme minimálne aspoň raz štvrťročne pred žiakmi predchádzajúce obdobie (úspechy a nedostatky).

Máme upravené chodby s kvetinovou výzdobou, nástenky na rôzne témy, ako environmentálna výchova, rozmiestňovanie žiakov. Je tu umiestnená aj Tabuľa cti za predchádzajúci školský rok ako aj fotodokumentácia rôznych programov, udalostí z predchádzajúceho školského roka. Sú vystavené detské práce a  práce ŠKD. Máme pekný park, veľký dvor, kde žiaci môžu stráviť svoj voľný čas a čas prestávok. Na škole je dobrá pracovná a priateľská atmosféra.

Pravidelne aktualizujeme našu webovú stránku a propagujeme naše výsledky. Veľký dôraz kladieme na zápis prvákov ako aj na rozlúčku so žiakmi – deviatakmi.

Preferujeme multikultúralnú výchovu ako prostriedok na výchovu k vlastenectvu a lásku k rodnej zemi.

Obec

SODB 2021

SODB

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
google play

app store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, sobota 22. 6. 2024
mierny dážď 26 °C 18 °C
nedeľa 23. 6. polojasno 26/15 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 26/15 °C
utorok 25. 6. oblačno 26/14 °C

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:49

Slnko zapadá:20:55