Riaditeľ školy:
PaedDr.Alica Szilassyová
---
Adresa:
Základná škola
s vyučovacím jazykom maďarským
Rohovce 106
930 30

---
Telefonné číslo:
031 / 5598358
---
Počet žiakov:
90
---

ZŠ Rohovce

Učiteľský zbor - 2018/2019:
  PaedDr. Ravasz Katalin    
  Mgr. Barica Edit    
  Mgr. Bernáth Ilona    
  Mgr. Gráfel Mária    
  Mgr. László Mónika    
  PaedDr. Lelkes Edit    
  Mgr. Lénárth Lilla    
  Mgr. Márk Zsanett    
  Mgr. Miklóšits Mónika    
  Mgr. Molnár Andrea    
  Mgr. Zsolnay Aranka    

  Mgr. Végh Kolláth Ivett - asistentka    
  Bc. Udvardi Szabina – školský klub    
  Mgr. László Horváth Katalin – školský klub    

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Vnútorná smernica o zásadách tvorby a použitia sociálneho fondu

Hospodárenie školy :

Faktúry škola : 2015    2016    2017    2018    2019    2020   
Faktúry škola - jedáleň :   2015    2016    2017    2018    2019    2020   
Objednávky : 2015    2016    2017    2018    2019    2020

Zmluvy :
2015

Metod.pedag.centrum
Národ.šport.cemtrum
Centrum VTI
Výskumný ústav DP
2016

Slovanet
Slovak Telekom
Dôvera
K.Sobotovičová
SPP
Slovak Telekom
2017

Úrad práce DS
Obec Blatná na/O
Úrad práce DS
Szőttes
2018

Slovak Telekom
Stredoslovenská Energetika
Slovak Telekom
2019

SEEN s.r.o.
EKOTEC s.r.o.
RAJO a.s.
KOMENSKY VIRAL s.r.o.

Stručná história školy

   Prvá škola bola zriadená v Rohovciach roku 1891 pod názvom: Obecná ľudová škola. V tom čase škola mala 5 tried a 56 žiakov, väčšinou z chudobných rodín, ktorí často vymeškali vyučovanie. Škola bola päťtriedna. Pred rokom 1891 žiaci z Rohoviec navštevovali cirkevnú školu pri kláštore v Báči.
   Prvým pedagógom bol Štefan Keiszler - františkán. Po ňom sa stal prvým učiteľom Ľudovít Szabó, ktorý tu pôsobil od roku 1892 až do roku 1928. Bol nielen výborným ľudovým učiteľom, ale aj vynikajúcim včelárom. Pribúdaním obyvateľstva sa postupne zvýšil i počet školopovinných detí, čo uložilo na prednostov obce vážne úlohy. Roku 1921 škola mala vyše 90 žiakov. Ukázalo sa, že jeden učiteľ nezvládne náročnú prácu. Roku 1930 sa otvárajú dve triedy: jedna v budove školy, druhá v blízkosti školy v priestore bytu pre grófsku čeľaď. Vtedy osemročnú ľudovú školu navštevovalo 105 žiakov. Učili tu: Bittó Dezider, SpalekováŠarolta, potom Bittóová - Pénzesová Alžbeta. Do roku 1945 bez zmeny tu bola dvojtriedna ľudová škola. Od jesene tohto roku žiaci vyšších ročníkov navštevovali školu v Šamoríne až do roku 1953.
   V školskom roku 1953/54 bola zriadená osemročná škola s počtom žiakov 170. Žiaci 6. 7. a 8.triedy z obcí Dobrohosť, Vojka nad Dunajom, Kyselica, Trnávka, Macov, Blatná na Ostrove navštevovali školu v Rohovciach. Podmienky na zriadenie takejto školy však neboli vhodné. Od roku 1954 sa vyučovalo v kaštieli. Roku 1971 bola odovzdaná do používania nová školská budova v krásnom prostredí. Najvyšší počet žiakov bol 403 v 70-ých rokoch. Po vybudovaní vodného diela sa znížil počet žiakov odpojeným Vojky nad Dunajom a Dobrohošti. Za 115 ročné obdobie sa vystriedalo na škole okolo 80 učiteľov a vychovávateľov.
   V súčasnosti máme školskú budovu obnovenú, aj materiálne dobre vybavenú. V škole sa vyučuje v 9 triedach a 4 odborných miestnostiach. Máme jednu počítačovú učebňu, učebňu na vyučovanie anglického jazyka, na vyučovanie fyziky a biológie.
   Na skvalitnenie vyučovania ale i materiálno-technického vybavenia školy sa zapájame do rozvojových projektov. Boli sme úspešní v projekte: Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách. Pomocou tohto projektu sme mohli vybaviť triedy s interaktívnymi tabuľami, - 1 triedu z vlastného zdroju -, pomocou ktorých sú vyučovacie hodiny zaujímavejšie.Aby sme uľahčili prácu rodičom a žiakom 1. ročníka, venujeme maximálnu celodennú starostlivosť v spolupráci so školským klubom. Škola každoročne organizuje plavecké a lyžiarske kurzy pre žiakov II. stupňa a školu v prírode pre žiakov I. stupňa. Žiaci školy sa pravidelne zúčastňujú športových podujatí a rôznych súťaží. Každoročne organizujeme Veľkú súťaž malých matematikov a Recitačnú súťaž Attilu Józsefa, na ktoré pozývame aj žiakov okolitých škôl.